Letecké a radiotechnické obranné technologie (Bc.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
0,0

Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno

Typ studia

Bakalářské

DOD

8. února 2024

Termín přihlášek

31.3.2024

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Cíle studia

Bakalářský studijní program Letecké a radiotechnické obranné technologie (dále jen BSP LROT) je nový studijní program navazující na bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, který je úspěšně realizován na Fakultě vojenských technologií (FVT). Stávající studijní program zahrnuje široké spektrum studijních oborů zasahujících do celé řady oblastí vzdělávání (Elektrotechnika, Informatika, Strojírenství, Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory) a jeho pokračování v dosavadní podobě není možné (s ohledem na požadavky novelizovaného Zákona o vysokých školách). Navržený BSP LROT představuje kombinovaný studijní obor, jehož odborné zaměření spadá do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Bezpečnostní obory, a rozvíjí poznatky a zkušenosti získané v rámci realizace stávajícího studijního programu.

Cílem studijního programu je poskytnout bakalářské vzdělání odpovídající rozsahem teoretických znalostí a praktických dovedností široké oblasti moderních technologií používaných v komunikačních systémech, radiolokaci, systémech elektronického průzkumu a sledování a v palubních a pozemních leteckých elektrotechnických systémech a možnosti jejich aplikace pro oblast obrany, bezpečnosti a ochrany majetku a osob. Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice občanského zaměstnance v bezpečnostních sborech, státních orgánech a organizacích, samosprávě a institucích zabývajících se obecně bezpečností, dohledem nad letovým provozem a jeho řízením, zabezpečenou komunikací a dohledem nad provozem, či získáváním informací v rádiové části kmitočtového spektra, a to jak v soukromých společnostech, tak i v mezinárodních organizacích pracujících ve výše uvedených oblastech a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.

Studijní program je realizovaný ve dvou oblastech vzdělání – Elektrotechnika a Bezpečnostní obory.

Pro studijní program jsou nosnými zejména následující základní tematické okruhy:

Oblast vzdělávání Elektrotechnika:

 • Materiály a technologie v elektrotechnice,
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony,
 • Telekomunikační technika,
 • Radiotechnika, mikrovlnná technika,
 • Výkonová elektronika.

Oblast vzdělávání Bezpečnostní obory:

 • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
 • Kybernetická bezpečnost,

Informační a komunikační systémy pro podporu krizového řízení.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice občanského zaměstnance jak v ozbrojených silách, bezpečnostních sborech, státních orgánech a jiných institucích zabývajících se bezpečnostními technologiemi, tak i v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích v oblastech týkajících se technologií pro zajištění bezpečnosti.

Absolvent má schopnost v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí navrhovat a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s vývojem, návrhem, implementací a zabezpečením provozu a údržby v oblasti bezpečnosti komunikačních systémů, aktivních a pasivních radiotechnických systémů a zařízení, technologií palubních i pozemních leteckých elektrotechnických systémů, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích. Je schopen na pracovní úrovni komunikovat v anglickém jazyce a je připraven pro působení v kulturně odlišném nebo různorodém prostředí.

V kontextu Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky je absolvent studijního programu charakterizován následujícími odbornými znalostmi a dovednostmi a obecnými způsobilostmi.

Odborné znalosti

Absolvent má široké znalosti, které mu umožní porozumět teoriím, konceptům a metodám používaným v oblastech leteckých, komunikačních a radiotechnických systémů ve spojení s moderními technologiemi. Absolvent:

 • vysvětluje požadavky národních i mezinárodních standardů, předpisů a zákonů v oblasti obranných a bezpečnostních technologií,
 • vysvětluje principy činnosti dostupných technologií elektronických a elektrotechnických systémů používaných v komunikačních, radiotechnických a leteckých zařízeních,
 • srovnává možné způsoby implementace těchto technologií v bezpečnostních aplikacích jak pro vojenské, tak i nevojenské použití,
 • popisuje strukturu komunikačních, radiotechnických a leteckých systémů a stanovuje požadavky na jednotlivé prvky těchto systémů.

Volbou bloku povinných předmětů typu A vedoucích ke státní závěrečné zkoušce z Leteckých elektrotechnických systémů získá absolvent další znalosti:

 • popisuje principy a funkce leteckých palubních i pozemních systémů a zařízení,
 • vysvětluje činnost leteckých digitálních a počítačových systémů, leteckých komunikačních a navigačních systémů, leteckých elektrických a elektronických systémů, leteckých přístrojů a vybavení,
 • prezentuje principy a zásady pro plánování a zabezpečení leteckého provozu,
 • popisuje technologie výroby a oprav leteckých elektrotechnických systémů,
 • vysvětluje vliv lidského činitele v letectví.

Volbou bloku povinných předmětů typu A vedoucích ke státní závěrečné zkoušce z Vojenské radiotechniky získá absolvent další znalosti:

 • popisuje principy a metody aktivní i pasivní radiolokace, systémů elektronického průzkumu a působení, radiotechnických a komunikačních systémů,
 • vysvětluje zásady zpracování, přenosu a zálohování radiotechnické informace v radiotechnických systémech včetně charakteristiky zdrojů zpráv,
 • prezentuje způsoby vedení elektronického průzkumu a působení a použití radiotechnických systémů v uceleném bezpečnostním systému,
 • popisuje rádiové signály, jejich základní modulace a kódování, digitální technologie pro radiokomunikaci,
 • vysvětluje principy a použití bezpečnostních kódů v radiotechnice,
 • popisuje použití družicových mobilních komunikací a družicových systémů.

Odborné dovednosti

S využitím získaných znalostí je absolvent schopen na základě rámcově vymezeného úkolu řešit problémy při návrhu, použití a údržbě obranných a bezpečnostních technologií v oblastech leteckých, komunikačních a radiotechnických systémů. Je schopen si vyhledat, utřídit a interpretovat informace týkající se vymezeného problému. Při řešení typických problémů v daném oboru je schopen v nezbytném rozsahu použít metody a prostředky technického a experimentálního výzkumu. Absolvent:

 • v odborné činnosti uplatňuje znalost požadavků standardů, předpisů a zákonů,
 • vybírá, třídí a interpretuje relevantní informace pro řešení problému v oblasti elektronických a elektrotechnických systémů se zaměřením na oblasti komunikačních, radiotechnických a leteckých zařízení, posuzuje výhody a nevýhody jednotlivých technologií použitelných ve výše uvedených zařízeních z hlediska jejich použití v podmínkách bezpečnostních hrozeb,
 • navrhuje a organizuje postupy pro řešení vymezeného problému v oblastech použití komunikačních, radiotechnických a leteckých technologií, s důrazem na bezpečnost a odolnost těchto postupů,
 • řídí (vede) malé týmy technických specialistů.

Absolvováním bloku povinně volitelných předmětů typu A vedoucích ke státní závěrečné zkoušce z Leteckých elektrotechnických systémů získá absolvent další odborné dovednosti: Absolvent

 • řeší testování a kontrolu parametrů a funkčnosti leteckých elektrotechnických systémů,
 • navrhuje způsoby provádění kvalifikovaných činností výroby a oprav leteckých elektrotechnických systémů,
 • stanovuje podmínky pro použití elektronických součástek, systémů a zařízení na letecké technice,
 • používá specializovanou měřicí a kontrolní techniku pro zjištění a nastavení provozních parametrů leteckých elektrotechnických systémů a zařízení,
 • posuzuje charakteristiky leteckých elektrotechnických systémů s ohledem na bezpečnost,
 • formuluje postupy pro řešení vymezených úkolů v oblasti elektrotechnických systémů ve vztahu k leteckému provozu.

Absolvováním bloku povinně volitelných předmětů typu A vedoucích ke státní závěrečné zkoušce z Vojenské radiotechniky získá absolvent další odborné dovednosti: Absolvent

 • zpracovává technické analýzy radiotechnických a komunikačních signálů a následné formulace technických závěrů,
 • stanovuje podmínky pro použití radiotechnických a komunikačních systémů a zařízení elektronického průzkumu a působení,
 • hodnotí účinky elektronického působení na elektronické systémy,
 • používá specifické SW vybavení pro simulaci a hodnocení činnosti komunikačních a radiotechnických systémů,
 • posuzuje charakteristiky komunikačních a radiotechnických systémů z hlediska bezpečnosti,
 • formuluje postupy pro řešení vymezených úkolů v oblasti komunikačních a radiotechnických technologií.

Obecné způsobilosti (kompetence)

Absolvent je obecně způsobilý uplatňovat širokou škálu poznatků a dovedností potřebných pro odborné a manažerské rozhodování v oblasti řízení a zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Je schopen analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení a navrhovat efektivní řešení daných problémů. Je způsobilý plánovat a organizovat naplnění zvolených variant při dodržení technických, ekonomických, právních a etických norem jednání. Absolvent je způsobilý:

 • uplatňovat širokou škálu poznatků a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí role technicky orientovaného manažera a nutných pro působení v oblasti plánování, organizace a řízení dílčích procesů souvisejících s návrhem, použitím a údržbou složitých technických systémů,
 • samostatně a odpovědně se rozhodovat na základě rámcového zadání,
 • na základě rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést zodpovědnost za jeho výsledky,
 • při řešení konkrétních problémů zvažovat požadavky technických, ekonomických, právních i etických norem jednání,
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti informace o odborných problémech a vlastní názor na způsob jeho řešení,
 • srozumitelně shrnout odborné názory ostatních členů týmu,
 • používat své odborné znalosti a dovednosti v anglickém jazyce,
 • samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vyhodnocením vlastních zkušeností a samostatným studiem.

Informace.

 • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zpravidla zahrnuje test studijních předpokladů.

Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které je rozhodující pro přijetí do studijního programu. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního programu. Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu jsou stanovovány v součinnosti s Ministerstvem obrany. 

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

 • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.