Letecké a radiotechnické obranné technologie (Bc.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
0,0

Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno

Typ studia

Bakalářské

DOD

19. ledna 2023 a 9. února 2023

Termín přihlášek

1. listopadu 2022 - 31. 3. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Bakalářský studijní program Letecké a radiotechnické obranné technologie (dále jen BSP LROT) je nový studijní program navazující na bakalářský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, který je úspěšně realizován na Fakultě vojenských technologií (FVT). Stávající studijní program zahrnuje široké spektrum studijních oborů zasahujících do celé řady oblastí vzdělávání (Elektrotechnika, Informatika, Strojírenství, Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory) a jeho pokračování v dosavadní podobě není možné (s ohledem na požadavky novelizovaného Zákona o vysokých školách). Navržený BSP LROT představuje kombinovaný studijní obor, jehož odborné zaměření spadá do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Bezpečnostní obory, a rozvíjí poznatky a zkušenosti získané v rámci realizace stávajícího studijního programu.

Cílem studijního programu je poskytnout bakalářské vzdělání odpovídající rozsahem teoretických znalostí a praktických dovedností široké oblasti moderních technologií používaných v komunikačních systémech, radiolokaci, systémech elektronického průzkumu a sledování a v palubních a pozemních leteckých elektrotechnických systémech a možnosti jejich aplikace pro oblast obrany, bezpečnosti a ochrany majetku a osob. Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice občanského zaměstnance v bezpečnostních sborech, státních orgánech a organizacích, samosprávě a institucích zabývajících se obecně bezpečností, dohledem nad letovým provozem a jeho řízením, zabezpečenou komunikací a dohledem nad provozem, či získáváním informací v rádiové části kmitočtového spektra, a to jak v soukromých společnostech, tak i v mezinárodních organizacích pracujících ve výše uvedených oblastech a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.

Studijní program je realizovaný ve dvou oblastech vzdělání – Elektrotechnika a Bezpečnostní obory.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice občanského zaměstnance jak v ozbrojených silách, bezpečnostních sborech, státních orgánech a jiných institucích zabývajících se bezpečnostními technologiemi, tak i v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích v oblastech týkajících se technologií pro zajištění bezpečnosti.

Absolvent má schopnost v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí navrhovat a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s vývojem, návrhem, implementací a zabezpečením provozu a údržby v oblasti bezpečnosti komunikačních systémů, aktivních a pasivních radiotechnických systémů a zařízení, technologií palubních i pozemních leteckých elektrotechnických systémů, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích. Je schopen na pracovní úrovni komunikovat v anglickém jazyce a je připraven pro působení v kulturně odlišném nebo různorodém prostředí.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínky pro přijetí ke studiu pro daný akademický rok jsou schvalovány akademickým senátem Fakulty vojenských technologií a následně zveřejňovány na webových stránkách fakulty. Uchazeči podávají přihlášku ke studiu ve studijním programu elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému Univerzity obrany. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška zpravidla zahrnuje test studijních předpokladů.

Na základě výsledků přijímací zkoušky je sestaveno pořadí uchazečů podle počtu dosažených bodů, které je rozhodující pro přijetí do studijního programu. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění maximálního počtu přijímaných studentů daného studijního programu. Počty uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu jsou stanovovány v součinnosti s Ministerstvem obrany. 

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

  • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.