Vojenské technologie – strojní (PhD.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
0,0

Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno

Typ studia

Doktorské

DOD

8.2.2024

Termín přihlášek

31. 3. 2024

Termín přijímaček

5. června 2024

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Cíle studia

Doktorský studijní program Vojenské technologie – strojní (dále jen DSP VTS) je novým studijním programem, který však navazuje na doktorský studijní program Vojenské technologie, který je dlouhodobě úspěšně na FVT realizován (od r. 2009). Stávající studijní program zahrnuje široké spektrum studijních oborů zasahujících do celé řady oblastí vzdělávání (Elektrotechnika, Informatika, Kybernetika, Strojírenství, Stavebnictví a Bezpečnostní obory) a jeho pokračování ve stávající podobě není možné (s ohledem na požadavky novelizovaného Zákona o vysokých školách). Navržený DSP VTS tak navazuje na ty studijní obory stávajícího studijního programu, jejichž odborné zaměření spadá do oblastí vzdělávání Strojírenství a Bezpečnostní obory, a rozvíjí poznatky a zkušenosti získané v rámci dlouhodobé realizace stávajícího studijního programu.

Cílem studia v DSP VTS je vzdělávání a výchova vědeckých tvůrčích pracovníků v oblastech materiálových věd a inženýrství, vojenské techniky, vojenských konstrukcí, zbraní a munice se zaměřením na problematiku návrhu, provozu, použití a údržby vojenské techniky a řízení logistické podpory vojsk při používání vojenské techniky. Ve studijním programu jsou využity teoretické i praktické poznatky z magisterského studia, které jsou dále rozvíjeny studiem odborných předmětů s ohledem na odborné zaměření studenta a zvolené téma disertační práce.

Důraz je přitom kladen zejména na rozvoj tvůrčích schopností studenta k samostatné vědecké a odborné práci a k využívání moderních vědeckých metod a prostředků pro řešení složitých problémů v rámci studijního programu. Současně je důraz kladen i na zvyšování znalostí cizích jazyků.

Základní opodstatnění existence DSP VTS spočívá v objektivní společenské potřebě vědeckého zkoumání problémů konstrukce, používání a údržby vojenské techniky a přípravy vědeckých pracovníků a odborníků pro potřeby resortu MO ČR a odborníků dalších resortů podílejících se na koncipování, tvorbě a řízení obrany a bezpečnosti státu. Kontinuální rozvoj vojenské techniky vyžaduje soustavné rozpracovávání teorií a jejich uplatňování v praxi, zdokonalování vědeckých metod vhodných pro zkoumání této oblasti, hledání principů, formulování zásad a postupů využitelných v praxi apod.

Problematika vojenských úloh často vyžaduje řešení v utajovaném režimu a přístup k informacím, které nejsou běžně dostupné na veřejných či soukromých vysokých školách. Z tohoto důvodu je objektivní potřebou, aby problematika obrany státu byla řešena především na Univerzitě obrany, tj. na vysoké škole, kterou si pro tyto potřeby stát zřídil.

DSP VTS je připraven bez spolupráce s jinou vysokou školou a svým zaměřením spadá zejména do následujících oblastí vzdělávání a základních tematických okruhů:

Oblast vzdělávání Bezpečnostní obory

Základní tematické okruhy:

 • Metodologie posuzování rizik
 • Vedení operací vojenského a nevojenského charakteru
 • Ochrana kritické infrastruktury

Oblast vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály

Základní tematické okruhy:

 • Materiálové inženýrství
 • Technická diagnostika
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Mechatronika
 • Letecká a raketová technika

Cíle doktorského studijního programu jsou:

 • rozvoj a vzdělání nadaných absolventů magisterských studijních programů vojenských i ostatních vysokých škol, jejichž zaměření spadá do oblasti vojenských technologií – strojních, případně oblastí souvisejících;
 • příprava odborníků pro oblast vojenských technologií – strojních, a to zejména vědeckých pracovníků, důstojníků a státních zaměstnanců podílejících se na koncipování, tvorbě a řízení obrany státu a na řízení a použití druhů vojsk a služeb;
 • prohlubování znalostí studentů v rámci jejich odborného zaměření, zejména v aplikaci poznatků z oblasti strojírenství, technologií a materiálů při návrhu, použití a údržbě vojenské techniky;
 • všestranné rozvíjení schopností studentů k řešení odborných problémů s využitím základních a specifických vědeckých metod zkoumání se zaměřením na oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a Bezpečnostní obory;
 • vytváření předpokladů pro činnost absolventů:

ve funkcích v ozbrojených silách nebo ve státní správě na úrovni středního a vrcholového   managementu;

ve výzkumných nebo vysokoškolských institucích;

na pracovních pozicích zabývajících se koncepční prací v oblasti vojenských technologií, včetně zadávání požadavků na realizaci obranného a   bezpečnostního výzkumu;

 • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídicích funkcích v oblasti vojenských technologií a příprava pro tvůrčí a koncepční činnosti v plánování a řízení použití vojenských technologií;
 • rozvoj vědomostí a tvůrčích schopností studentů v oblastech Strojírenství, technologie a materiály, Bezpečnostní obory a oblastech souvisejících.

Profil absolventa

Absolvent DSP VTS je odborníkem se znalostmi zásad vědecké a výzkumné práce, schopný samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy ve studované problematice především se zaměřením na návrh, provoz, používání a údržbu vojenské techniky a řízení logistické podpory vojsk při použití vojenské techniky. Absolvent doktorského studia je připraven pracovat ve výzkumu a vývoji v oblasti zaměření studijního programu. Je schopen samostatně formulovat vědecké úkoly z oboru, prezentovat, publikovat a obhájit svá řešení, zobecňovat výsledky vlastní vědecké práce a přispívat tak k rozvoji dané vědní oblasti. Absolvent má předpoklady pro uplatnění na vyšších manažerských pozicích v rámci AČR, ve vědecko-odborných funkcích ve vojenských i civilních výzkumných ústavech a zařízeních, ve vědecko-pedagogických funkcích na vysokých školách vyžadujících danou specializaci. Absolvent najde široké uplatnění u subjektů obranného a bezpečnostního průmyslu.

Odborné znalosti

Absolvent má hluboké a systematické znalosti odpovídající soudobému stavu poznání, které mu umožní porozumět teoriím, konceptům a metodám z oblasti strojírenství, technologií a materiálů aplikovaným u moderních vojenských technologií a při hodnocení bezpečnostních hrozeb spojených s jejich použitím. Získané znalosti mu umožňují porozumění výzkumným problémům na pomezí jiných oborů. Absolvent získá znalosti na vysoké odborné úrovni zejména v oblastech:

řešení problémů souvisejících s vývojem a návrhem vojenské techniky, vojenských konstrukcí, zbraní a munice v oblasti spadajících do oblasti strojírenství, technologií a materiálů,

 • řešení problémů souvisejících s plánovaním a řízením provozu, údržby a operačního použití vojenských technologií,
 • metod a pokročilých postupů sběru a analýzy dat o provozní spolehlivosti vojenských technologií,
 • metod analýzy vlivu podmínek provozu a prostředí na spolehlivost a bojovou efektivnost vojenských technologií,
 • metod a pokročilých postupů identifikace, analýzy a ošetřování rizik souvisejících s operačním nasazením, provozem a údržbou vojenských technologií,
 • přípravy, metodologie a praktické realizace experimentálních měření potřebných k řešení vědecko-výzkumných úkolů,
 • zpracování a interpretace experimentálně získaných dat.

Odborné dovednosti

Absolvent navrhuje a používá pokročilé výzkumné postupy v daném oboru způsobem umožňujícím rozšíření poznání oboru cestou původního výzkumu. Absolvent umí rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody oboru včetně vymezení oborů nebo jejich zařazení do širší oblasti.

Absolvent:

 • využívá teoretické znalosti ve vědecké práci k získávání původních výsledků,
 • navrhuje a aplikuje vědecké metody a postupy při řešení problémů souvisejících s návrhem, provozem a údržbou vojenských technologií,
 • využívá samostatné tvůrčí myšlení při analýze a řešení výzkumných problémů,
 • využívá tvůrčí přístup při interpretaci dosažených výsledků,
 • aktivně prezentuje dosažené výsledky formou vědeckých článků a prezentací na národních i mezinárodních konferencích,
 • efektivně využívá experimentální, matematické a simulační metody potřebné k řešení výzkumných úkolů.

Obecné způsobilosti (kompetence)

Absolvent je způsobilý:

 • hodnotit nové poznatky s ohledem na dlouhodobé společenské důsledky jejich využívání,
 • plánovat rozsáhlé tvůrčí aktivity a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění,
 • samostatně řešit složité etické problémy související s tvůrčí činností nebo využitím jejích výsledků,
 • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti,
 • jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce, včetně ústní a písemné prezentace výsledků tvůrčí činnosti,
 • získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislosti vzdělávání ostatních.

Informace.

 • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínkou přijetí ke studiu je:

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
 • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
 • prokázání odborných znalostí z problematiky vojenských technologií – strojních absolvováním pohovoru před přijímací komisí.

Při výběru z řad uchazečů o studium je rozhodnuto na základě:

 • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
 • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka.

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

 • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.