Vojenské technologie – strojní (PhD.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
0,0

Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno

Typ studia

Doktorské

DOD

19. 1. 2023 a 9. 2. 2023

Termín přihlášek

1. listopadu 2022 - 31. 3. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Cíle doktorského studijního programu

 • rozvoj a vzdělání nadaných absolventů magisterských studijních programů vojenských i ostatních vysokých škol, jejichž zaměření spadá do oblasti vojenských technologií – strojních, případně oblastí souvisejících;
 • příprava odborníků pro oblast vojenských technologií – strojních, a to zejména vědeckých pracovníků, důstojníků a státních zaměstnanců podílejících se na koncipování, tvorbě a řízení obrany státu a na řízení a použití druhů vojsk a služeb;
 • prohlubování znalostí studentů v rámci jejich odborného zaměření, zejména v aplikaci poznatků z oblasti strojírenství, technologií a materiálů při návrhu, použití a údržbě vojenské techniky;
 • všestranné rozvíjení schopností studentů k řešení odborných problémů s využitím základních a specifických vědeckých metod zkoumání se zaměřením na oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály a Bezpečnostní obory;
 • vytváření předpokladů pro činnost absolventů:
  • ve funkcích v ozbrojených silách nebo ve státní správě na úrovni středního a vrcholového   managementu;
  • ve výzkumných nebo vysokoškolských institucích;
  • na pracovních pozicích zabývajících se koncepční prací v oblasti vojenských technologií, včetně zadávání požadavků na realizaci obranného a   bezpečnostního výzkumu;
 • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídicích funkcích v oblasti vojenských technologií a příprava pro tvůrčí a koncepční činnosti v plánování a řízení použití vojenských technologií;
 • rozvoj vědomostí a tvůrčích schopností studentů v oblastech Strojírenství, technologie a materiály, Bezpečnostní obory a oblastech souvisejících.

Profil absolventa

Absolvent DSP VTS je odborníkem se znalostmi zásad vědecké a výzkumné práce, schopný samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy ve studované problematice především se zaměřením na návrh, provoz, používání a údržbu vojenské techniky a řízení logistické podpory vojsk při použití vojenské techniky. Absolvent doktorského studia je připraven pracovat ve výzkumu a vývoji v oblasti zaměření studijního programu. Je schopen samostatně formulovat vědecké úkoly z oboru, prezentovat, publikovat a obhájit svá řešení, zobecňovat výsledky vlastní vědecké práce a přispívat tak k rozvoji dané vědní oblasti. Absolvent má předpoklady pro uplatnění na vyšších manažerských pozicích v rámci AČR, ve vědecko-odborných funkcích ve vojenských i civilních výzkumných ústavech a zařízeních, ve vědecko-pedagogických funkcích na vysokých školách vyžadujících danou specializaci. Absolvent najde široké uplatnění u subjektů obranného a bezpečnostního průmyslu.

Informace.

 • Co je potřeba k přijetí?.

Přezkoušení z anglického jazyka

 • ověření znalostí a jazykových schopností uchazeče v anglickém jazyce
 • obtížnost přezkoušení odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR/CEF)
 • lze získat 0 – 50 bodů
 • je nutné získat minimálně 25 bodů

Odborná esej

 • musí obsahovat: návrh tématu disertační práce, cíle disertační práce, jichž chce uchazeč při řešení práce dosáhnout, návrh předpokládaných metod řešení, přínos tématu pro vědní obor a zdůvodnění volby tématu
 • Uchazeč navrhuje vlastní téma disertační práce nebo téma volí z tematických okruhů – jsou uvedena v popisu studijního programu.
 • v případě návrhu vlastního tématu práce je součástí návrhu i osoba možného školitele
 • rozsah eseje je stanoven na 2 – 4 normostrany
 • Odborná esej musí být zaslána nejpozději do stanoveného termínu v listinné podobě na adresu Fakulta vojenských technologií, Studijní skupina, Kounicova 65, 662 10 Brno, nebo v elektronické podobě datovou schránkou nebo podepsané zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu sarka.jancikova@unob.cz
 • je možné získat 0 – 50 bodů
 • požadované minimum je 25 bodů

Pohovor

 • ověření odborných znalostí odpovídajících volbě studijního programu uchazeče – odborné znalosti o problematice vojenských technologií, bezpečnostních oborů a metod vědecké práce
 • je možné získat 0 – 50 bodů
 • požadované minimum je 25 bodů

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

 • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.