Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (Mgr.)

Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta
0,0

Univerzita obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Typ studia

Magisterské

DOD

20.1.2024

Termín přihlášek

29. 2. 2024

Termín přijímaček

10. 6. 2024

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství má za cíl vzdělat a vychovat odborníka všestranně připraveného pro potřeby ozbrojených sil České republiky a armád NATO, důstojníka splňujícího požadavky zdravotnické služby AČR. Kromě všech znalostí a dovedností nutných k výkonu lékařské profese, které jsou nezbytným předpokladem k poskytování zdravotních služeb v souladu se soudobými standardy zdravotní péče, vyžaduje služba tohoto specialisty v ozbrojených silách také unikátní kompetence ke zvládnutí širokého spektra činností jak v době míru, tak v nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu, v zahraničních operacích i při mimořádných situacích a katastrofách. Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství se zaměřuje na výuku směřující k získání právě těchto specifických kompetencí tak, aby byla plně zachována a rozvíjena zdravotnická složka ozbrojených sil státu.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství má všechny potřebné znalosti a dovednosti z teoretických, preklinických i klinických oborů humánní medicíny, které jsou nezbytné pro výkon povolání lékaře. Dále má specifické znalosti v oblasti urgentní medicíny zejména pro oblast medicíny katastrof, poskytování zdravotní péče v mimořádných podmínkách a při zásahu zbraněmi hromadného ničení. Má rozšířené znalosti v oblasti vojenské chirurgie, vojenského¨vnitřního lékařství, epidemiologie, prevence a podpory zdraví, psychologie a práva, které vyžaduje služba v ozbrojených silách. Má dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti managementu k základnímu výkonu funkce velitele zdravotnických složek a útvarů ozbrojených sil v důstojnickém sboru včetně schopnosti organizovat a metodicky správně provádět odborný výcvik a výchovu podřízených. Rovněž zná organizaci ozbrojených sil a umí ji na odpovídající úrovni využít k efektivnímu zdravotnickému zabezpečení vojsk nejen v míru, ale i za mimořádných podmínek. Absolvent má rovněž dostatečnou fyzickou zdatnost, která je nezbytná k službě v ozbrojených silách, a velmi dobrou schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Absolvent musí znát                             

- kompletní spektrum znalostí absolventa všeobecného lékařství

- základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím přístrojové techniky a laboratorních metod, praktické diferenciálně diagnostické postupy, způsoby třídění nemocných a raněných podle naléhavosti, způsobů a místa léčby s přihlédnutím k potřebám praxe lékařů prvního kontaktu, organizaci dopravy a odsunu nemocných a raněných,

- způsoby poskytování kvalifikované pomoci k obnově a udržení životních funkcí a opatření k další léčbě stavů ohrožujících život, prakticky ovládat základní léčebné a ošetřovací výkony v rozsahu potřebném pro základní článek zdravotnických služeb,

- způsoby poskytování první lékařské pomoci v rozsahu úkonů podle směrnic pro léčebně odsunové zabezpečení AČR v poli a zásady organizace zdravotnického zabezpečení AČR v míru i za války,

- základní druhy a typy mírové zdravotnické techniky, principy jejich činnosti, návody provozování,

- hlavní zásady plánování zdravotnického zabezpečení,

- celospolečenský význam prevence, ochrany zdraví, posilování psychické a fyzické zdatnosti vojáků a upevňování návyků zdravého způsobu života a výcviku vojsk,

- zásady vojenské posudkové činnosti, postupy při stanovování schopnosti vojáků k vojenské službě a zařazování vojáků na funkce podle zdravotního stavu a zdravotní klasifikace v míru a za války,

- význam dodržování hygienických a protiepidemických zásad a opatření k předcházení výskytu infekčních onemocnění a epidemií, způsoby a metody provádění běžného a preventivního dohledu na úseku osobní a kolektivní hygieny vojáků, hygieny výživy a stravování vojsk, dodržování zásad ochrany zdraví při práci a výcviku vojsk,

- základní články epidemického procesu a zvláštnosti jeho rozvoje v AČR, zásady preventivních a represívních opatření zaměřených proti jednotlivým článkům epidemického procesu v míru i za války na stupni útvaru, zásady a význam očkování a pasivní imunizace vojsk,

- zásady provádění dezinfekce, dezinsekce a sterilizace,

- zásady účelné farmakoterapie, opatření bránící záměně léčiv a terapie zúženým sortimentem léčiv používaných v poli,

- základní postupy v medicíně katastrof: rozeznat bezprostředně život ohrožující stavy v případě událostí s hromadným postižením zdraví, aplikovat život zachraňující výkony, aplikovat zásady třídících postupů, znát základní principy komunikace mezi složkami podílejícími se na řešení takové události, znát principy vedení vstupní dokumentace.

- nejdůležitější legislativní normy regulující výkon lékařského povolání,

- základy mezinárodního humanitárního práva,

- znalosti právních předpisů ozbrojených sil České republiky

- organizaci a zásady použití vojsk AČR a v potřebném rozsahu armád států NATO v operacích vojenského a nevojenského charakteru,

- činnost zdravotnických útvarů a jednotek při zabezpečování bojové činnosti vojsk,

- zásady ochrany osob a materiálu před účinky zbraní hromadného ničení a způsoby zdravotnické pomoci osobám zasaženým zbraněmi hromadného ničení,

- aktivně alespoň jeden světový jazyk na úrovni STANAG 2. stupně k samostatnému studiu odborné literatury a k běžné konverzaci při služebních stycích s příslušníky jiných armád,

Absolvent musí umět

- poskytovat lékařskou zdravotní péči

- organizovat zdravotnické zabezpečení útvarů vojenské posádky, poskytování preventivní a léčebné péče, vyšetřovat a ošetřovat vojáky svěřené do jeho péče,

- organizovat hygienické a protiepidemické zabezpečení útvarů posádky a provádět odborné lékařské výkony v této oblasti, včetně aplikace očkovacích látek a sér,

- zpracovat plán zdravotnického zabezpečení útvaru,

- řídit a provádět posudkovou činnost podle příslušných vojenských předpisů i podle předpisů státní zdravotní správy,

- sledovat a soustavně vyhodnocovat zdravotní stav, nemocnost a úrazovost příslušníků útvaru, úroveň jejich zdravotního uvědomění, hygienickou a epidemiologickou situaci u útvaru a v prostoru jeho rozmístění,

- provádět částečnou a úplnou hygienickou očistu osob, dezaktivaci a odmoření zdravotnické techniky a zdravotnického materiálu,

- zabezpečovat úkoly zdravotnické služby útvaru zdravotnickým materiálem a technikou, řádně hospodařit se svěřeným materiálem a finančními prostředky, zajišťovat všestrannou péči o něj včetně obměn a vedení předepsané evidence a dokumentace,

- navrhnout a koordinovat odpovídající odbornou pomoc při řešení mimořádných událostí a krizových situací vojenského a nevojenského charakteru,

- zhodnotit možnosti zneužití zbraní hromadného ničení,
- základy práce s mapou, vedení předepsané dokumentace podle požadavků štábní práce AČR,

Absolvent musí být seznámen

- s poskytováním zdravotnického zabezpečení na jednotlivých zdravotních rolích 1-4 podle klasifikace NATO,

- s organizací a způsobem zdravotnického zabezpečení útvarů druhů vojsk v míru i za války,

- se strukturou a činností vojenských zdravotnických zařízení a se zásadami spolupráce se zařízeními státní zdravotní správy,

- s právními normami nutnými pro výkon odpovídající funkce,

- se základními principy zdravotnického zabezpečení humanitárních misí.

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky nebo jiných armád NATO ošetřeno mezinárodní dohodou.

Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu „Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství“ schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

 

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

  • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.