Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (MUDr. et Mgr.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví
0,0

Univerzita obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Typ studia

Magisterské

DOD

21.1.2023

Termín přihlášek

1. 11. 2022 - 28. 2. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Studijní program  Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství je určen pro vojáky z povolání – praktické lékaře. Tvoří jej akreditovaný studijní program všeobecné lékařství, který zabezpečuje Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a vojensko-medicínská část, kterou zabezpečuje Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i za války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně s cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství má za cíl vzdělat a vychovat odborníka všestranně připraveného pro potřeby ozbrojených sil České republiky a armád NATO, důstojníka splňujícího požadavky zdravotnické služby AČR. Kromě všech znalostí a dovedností nutných k výkonu lékařské profese, které jsou nezbytným předpokladem k poskytování zdravotních služeb v souladu se soudobými standardy zdravotní péče, vyžaduje služba tohoto specialisty v ozbrojených silách také unikátní kompetence ke zvládnutí širokého spektra činností jak v době míru, tak v nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu, v zahraničních operacích i při mimořádných situacích a katastrofách. Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství se zaměřuje na výuku směřující k získání právě těchto specifických kompetencí tak, aby byla plně zachována a rozvíjena zdravotnická složka ozbrojených sil státu.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství má všechny potřebné znalosti a dovednosti z teoretických, preklinických i klinických oborů humánní medicíny, které jsou nezbytné pro výkon povolání lékaře. Dále má specifické znalosti v oblasti urgentní medicíny zejména pro oblast medicíny katastrof, poskytování zdravotní péče v mimořádných podmínkách a při zásahu zbraněmi hromadného ničení. Má rozšířené znalosti v oblasti vojenské chirurgie, vojenského¨vnitřního lékařství, epidemiologie, prevence a podpory zdraví, psychologie a práva, které vyžaduje služba v ozbrojených silách. Má dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti managementu k základnímu výkonu funkce velitele zdravotnických složek a útvarů ozbrojených sil v důstojnickém sboru včetně schopnosti organizovat a metodicky správně provádět odborný výcvik a výchovu podřízených. Rovněž zná organizaci ozbrojených sil a umí ji na odpovídající úrovni využít k efektivnímu zdravotnickému zabezpečení vojsk nejen v míru, ale i za mimořádných podmínek. Absolvent má rovněž dostatečnou fyzickou zdatnost, která je nezbytná k službě v ozbrojených silách, a velmi dobrou schopnost komunikace v anglickém jazyce.

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky nebo jiných armád NATO ošetřeno mezinárodní dohodou.

Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu „Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství“ schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

Ověření studijních předpokladů

  • Zvládnutí přijímacích zkoušek do studijního programu Všeobecné lékařství na LF UK Hradec Králové (=doložení originálu nebo úředně ověřené kopie pravomocného rozhodnutí o přijetí ke studiu studijního programu „Všeobecné lékařství“ v akademickém roce 2023/2024, nebo 2022/2023 na Univerzitě Karlově v Hradci Králové.
  • Podrobné informace o přijímacích zkouškách na UK naleznete jejich webových stránkách.
  • Za doložení přijetí ke studiu získává uchazeč 100 bodů.

Test z anglického jazyka

  • Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
  • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2)
  • Lze získat 0 – 50 b
  • Doba trvání testu 60 min
  • Je nutné získat minimálně 20 bodů

 Ověření tělesné zdatnosti

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

  • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.