Zdravotnické záchranářství (Bc.)

Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta
0,0

Univerzita obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Typ studia

Bakalářské

DOD

20.1.2024

Termín přihlášek

29.2.2024

Termín přijímaček

12.6.2024

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

  • Cílem studijního programu Zdravotnické záchranářství je vybavit posluchače obecnými znalostmi a dovednostmi odpovídajícími bakalářské úrovni vysokoškolského studia, především dovednostmi kriticky myslet a vyhledávat informace; připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky kompetentní v souladu s platnými právními normami a předpisy, provádět, zajišťovat a koordinovat neodkladnou a specifickou péči při individuálním i hromadném postižení (včetně medicíny katastrof) u osob všech věkových skupin v rámci přednemocniční péče, akutního příjmu a anesteziologicko-resuscitační péče.

Absolvent studijního programu bude:
• mít odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v rozsahu odbornosti zdravotnického záchranáře. Jde o široké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu daného oboru, znalosti teorií, konceptů
a metod a porozumění možnostem, podmínkám a omezením jejich využití při poskytování přednemocniční neodkladné péče a specifické ošetřovatelské péče,
• umět s využitím odborných znalostí na základě rámcově vymezeného úkolu řešit problémy
v oboru, vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro jejich řešení, použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení problémů týkajících
se zdravotnického záchranářství,
• schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat a na základě rámcového zadání koordinovat činnost týmu dle přidělených zdrojů a nést odpovědnost za jeho výsledky,
• způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru, srozumitelně
a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení, srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu,
• jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce a získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti z přednemocniční a ošetřovatelské praxe a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru zdravotnické záchranářství,
• používat základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení praktických problémů v oboru zdravotnické záchranářství.

Absolvent studijního programu bude připraven a schopen samostatného výkonu činností zdravotnického záchranáře definovanými v zákoně č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZČR č. 55/2011 Sb.
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Absolvent také získá odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry podle § 21b) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent studijního programu bude mít kompetence:
• poskytovat zdravotní péči v souladu s jinými právními předpisy;
• dodržovat hygienicko-epidemiologický režim v souladu se zvláštními právními předpisy oboru;
• v rámci svých kompetencí používat zdravotnickou techniku;
• vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů;
• pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení;
• poskytnout pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí;
• podílet se na praktickém vyučování studentů studijních programů a kvalifikačních vzdělávacích kurzů příslušného odborného zaměření;
• adekvátně interpretovat pozici svého oboru ve zdravotnictví a v praxi aplikovat konsekvence spojené s pozicí (profesními kompetencemi) svého oboru vůči jiným oborům;
• určit, plánovat, organizovat a provádět zdravotní péči na základě teoretických a klinických znalostí v souladu s právními předpisy a standardy;
• efektivně spolupracovat s ostatními členy zdravotnického týmu a účastnit se na praktické přípravě budoucích spolupracovníků;
• obsluhovat a udržovat vybavení všech kategorií dopravních prostředků, řídit pozemní dopravní prostředky, a to i v obtížných podmínkách jízdy s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení;
• přijímat, evidovat a vyhodnocovat tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti, zabezpečovat odpovídající způsob jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky;
• zahájit okamžitá opatření na ochranu života a provádět opatření v krizových situacích
a během hromadných katastrof;
• samostatně zajistit kvalitu specifické ošetřovatelské péče a analyzovat ji s cílem jejího neustálého zlepšování;
• odborně komunikovat a kooperovat s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Absolvent bude oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnými právními normami, zabezpečovat ošetřovatelskou péči v rozsahu své způsobilosti a vykonávat činnosti,
ke kterým je připraven na základě tohoto studijního programu a platné legislativy. Je schopen efektivně rozvíjet profesní obor, podílet se na podpoře tvůrčí atmosféry na pracovišti i v instituci, systémově přistupovat k řešení problémů.

Uplatnění absolventa:
Absolvent se uplatní jako zdravotnický záchranář na pracovištích poskytovatelů zdravotní péče v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu v rozsahu kompetencí daných platnou legislativou. Kvalifikační studijní program umožňuje i tzv. euro-registraci a získání licence k výkonu povolání ve státech EU. Absolvent se může uplatnit také v akademické sféře a v dalších instuticích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené středoškolské studium s maturitou a složení přijímací zkoušky.
Podmínkou přijetí uchazečů, kteří nejsou vojáky v činné službě, je splnění předpokladů pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkou přijetí uchazečů, kteří jsou vojáky v činné službě, je vyslání k vojenskému prezenčnímu studiu příslušným služebním orgánem Ministerstva obrany České republiky.
Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu Zdravotnické záchranářství schvaluje v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Akademický senát Fakulty vojenského zdravotnictví.

 

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

  • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.