Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (Ph.D.)

Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví
0,0

Univerzita obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Typ studia

Doktorské

DOD

21. 1. 2023

Termín přihlášek

1. listopadu 2022 - 28. 2. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Čtyřletý doktorský studijní program  v oboru preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví je určen pro absolventy magisterských studijních programů, zejména vystudovaných  v oborech všeobecného lékařství, farmacie, biologie, přírodních věd a oborech souvisejících.

Studijní program je zaměřen na samostatnou výzkumnou činnost v jednotlivých oblastech preventivní medicíny, většinou s návazností na klinickou problematiku, a to i vojenskou. 

Tento studijní program je zaměřen na aktivní vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost s cílem přispět k prohloubení  teoretických základů a praktických přístupů v daném oboru. Klade důraz na seznámení studentů s aktuálními poznatky oboru.

Úspěšní studenti by měli být schopni zvládnout metodiku vědecké práce, osvojit si schopnost vyhledávání a práce s relevantními a recentními informacemi, řešit vědecké problémy, plánovat a provádět experimenty.  Jsou školeni v psaní vědeckých textů a přípravě odborných přednášek.

Absolvováním tohoto doktorského studijního programu získají studenti kvalifikaci, díky které budou konkurenceschopnými kandidáty pro pracovní pozice nejen v medicínských, ale i biomedicínských oblastech. Úspěšní absolventi budou schopni pracovat v týmech orgánů ochrany veřejného zdraví a být platnými členy akademických institucí, vysokých škol, výzkumných institucí, zdravotnických zařízení. Stejně tak by měli být schopni nalézt místa v soukromém sektoru, zaměřeném na problematiku primární a sekundární prevence, ale i v institucích zabývajících se problematikou managementu výzkumu a transferu technologií. 

Studium je řešeno mezioborově, studijní plány jsou vytvářeny individuálně s ohledem na doktorandovo pregraduální vzdělání a podle tématu jím řešené disertační práce. 

DSP Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví se zabývá přípravou erudovaných odborníků v oblasti prevence, ochrany a podpory zdraví osob. Jeho absolventi studují podmínky a zákonitosti ovlivnění zdravotního stavu jednotlivců i kolektivů nepříznivými faktory životního a pracovního prostředí včetně specifických incidentů CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive). Zabývá se možností ochrany osob a posílení zdravotního stavu v civilních podmínkách i v aplikaci na prostředí ozbrojených sil. S využitím vědeckých postupů jsou navrhována preventivní medicínská opatření směřující k ochraně zdraví jednotlivců a kolektivů.

K stěžejním cílům doktorandského studia lze zařadit jednak cíle obecného charakteru, mezi které patří práce s odbornou literaturou, využívání výpočetní techniky pro získávání nových poznatků, zvýšení znalostí v oblasti analýzy a statistického zpracování získaných dat a následná schopnost prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodně uznávaných odborných periodikách. Ke konkrétním cílům patří především příprava, anotace vědecko-výzkumného záměru v oblasti monitoringu aktuálního zdravotního stavu na úrovni populační, hodnocení odezvy lidského organismu na faktory zevního prostředí, hodnocení mikroklimatických podmínek a sledování odpovědí organismu za definovaných podmínek vnějšího prostředí. Sběr dat, následná analýza, vyhodnocení a správná interpretace získaných údajů s návrhem řešení situace z pohledu ochrany zdraví a možné implementace do praxe.

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

  • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
  • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
  • prokázání odborných znalostí,
  • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

  • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
  • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
  • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.

Vstupní požadavky:

Absolvent lékařské fakulty, farmaceutické fakulty, fakulty veterinárního lékařství nebo přírodovědecké fakulty se zaměřením na biologii případně jiné fakulty s prokazatelným profesním zaměřením na obor preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví. Jsou požadovány znalosti v rozsahu pregraduální výuky na výše zmíněných fakultách. Dále jsou zjišťovány odborné znalosti s přihlédnutím k tématu budoucí disertační práce. Posuzovány jsou také výsledky dosavadního odborného působení (vědecké, publikační, přednáškové aktivity), je zjišťována motivace a konkretizace představ o studiu, předpoklady pro vědeckou práci, znalost anglického jazyka a znalost práce na PC.

 

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

  • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.