Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (Ph.D.)

Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta
0,0

Univerzita obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Typ studia

Doktorské

DOD

20.1.2024

Termín přihlášek

30.4.2024

Termín přijímaček

10.6.2024; 12.6.2024 (zdravotnický záchranář)

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Čtyřletý doktorský studijní program  v oboru preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví je určen pro absolventy magisterských studijních programů, zejména vystudovaných  v oborech všeobecného lékařství, farmacie, biologie, přírodních věd a oborech souvisejících.

Studijní program je zaměřen na samostatnou výzkumnou činnost v jednotlivých oblastech preventivní medicíny, většinou s návazností na klinickou problematiku, a to i vojenskou. 

Tento studijní program je zaměřen na aktivní vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost s cílem přispět k prohloubení  teoretických základů a praktických přístupů v daném oboru. Klade důraz na seznámení studentů s aktuálními poznatky oboru.

Úspěšní studenti by měli být schopni zvládnout metodiku vědecké práce, osvojit si schopnost vyhledávání a práce s relevantními a recentními informacemi, řešit vědecké problémy, plánovat a provádět experimenty.  Jsou školeni v psaní vědeckých textů a přípravě odborných přednášek.

Absolvováním tohoto doktorského studijního programu získají studenti kvalifikaci, díky které budou konkurenceschopnými kandidáty pro pracovní pozice nejen v medicínských, ale i biomedicínských oblastech. Úspěšní absolventi budou schopni pracovat v týmech orgánů ochrany veřejného zdraví a být platnými členy akademických institucí, vysokých škol, výzkumných institucí, zdravotnických zařízení. Stejně tak by měli být schopni nalézt místa v soukromém sektoru, zaměřeném na problematiku primární a sekundární prevence, ale i v institucích zabývajících se problematikou managementu výzkumu a transferu technologií. 

Studium je řešeno mezioborově, studijní plány jsou vytvářeny individuálně s ohledem na doktorandovo pregraduální vzdělání a podle tématu jím řešené disertační práce. 

DSP Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví se zabývá přípravou erudovaných odborníků v oblasti prevence, ochrany a podpory zdraví osob. Jeho absolventi studují podmínky a zákonitosti ovlivnění zdravotního stavu jednotlivců i kolektivů nepříznivými faktory životního a pracovního prostředí včetně specifických incidentů CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosive). Zabývá se možností ochrany osob a posílení zdravotního stavu v civilních podmínkách i v aplikaci na prostředí ozbrojených sil. S využitím vědeckých postupů jsou navrhována preventivní medicínská opatření směřující k ochraně zdraví jednotlivců a kolektivů.

K stěžejním cílům doktorandského studia lze zařadit jednak cíle obecného charakteru, mezi které patří práce s odbornou literaturou, využívání výpočetní techniky pro získávání nových poznatků, zvýšení znalostí v oblasti analýzy a statistického zpracování získaných dat a následná schopnost prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodně uznávaných odborných periodikách. Ke konkrétním cílům patří především příprava, anotace vědecko-výzkumného záměru v oblasti monitoringu aktuálního zdravotního stavu na úrovni populační, hodnocení odezvy lidského organismu na faktory zevního prostředí, hodnocení mikroklimatických podmínek a sledování odpovědí organismu za definovaných podmínek vnějšího prostředí. Sběr dat, následná analýza, vyhodnocení a správná interpretace získaných údajů s návrhem řešení situace z pohledu ochrany zdraví a možné implementace do praxe.

Profil absolventa

Teoretické znalosti:

 • dobrá orientace ve všech oblastech oboru hygiena, preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
 • Aplikace znalostí z oboru do řešení běžných situací v oblsti ochrany veřejného zdraví i při specifických podmínkách krizových situací
 • výpovědní hodnota laboratorních testů vůči pacientovi
 • principy a práce Světové zdravotnické organizace (WHO), evropského Centra pro kontorlu a prevenci nemocí  (ECDC)
 • způsob získávání výzkumných dat, práce v databázových systémech, statistická zpracování
 • správné interpretace vědeckých výsledků
 • schopnost diskutovat výsledky své vědecké práce  ve vědecké komunitě
 • příprava výzkumných projektů podle požadavků domácích a zahraničních grantových agentur
 • příprava odborných publikací, přednášek a posterových sdělení

Absolvent získá obecné znalosti z oborů hygiena výživy, hygiena práce, hygiena obecná a komunální, hygiena životního prostředí, z oborů preventivní a komunitní medicína, oboru ochrany veřejného zdraví a ochrany osob před účinky CBRNE incidentů. Získá znalosti ze studií vnějších vlivů, ovlivňujících kvalitu života či zdraví člověka. Získá znalosti fyzikálních, chemických a biologických vlivů, působících na zdraví člověka, zkoumáním mechanizmů jejich účinku a způsoby, jak jejich nežádoucí působení eliminovat. Získá přehled o platné národní legislativě, která se zabývá  problematikou prevence a ochrany zdraví.

 

Praktické znalosti a dovednosti: 

Absolvent zná a dokáže prakticky používat metody vědecké práce užívané v preventivně medicínských oborech, formulovat vědecké hypotézy, sestavit metodický postup experimentu či populační studie, provádět experimentální práci při dodržování podmínek správné laboratorní praxe. Je schopen plnohodnotné aplikace teoretických znalostí dané problematiky do praktické činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v civilním prostředí i ve specifickém prostředí vojenských útvarů a zařízení.

Prokazuje vědecký přístup k získávání, hodnocení a zpracovávání informací, včetně statistického zpracování dat a vyhodnocování výsledků. Dokáže pracovat se základními zdravotnicko-statistickými ukazateli. Zná a dokáže používat základní principy studií neinfekční epidemiologie, připravovat a provádět intervenční programy k ovlivnění zdravotního stavu populace i jednotlivců. Podílí se na rozvoji oboru podle své specializace, sleduje hlavní trendy v oboru a přispívá k rozvoji metodického zabezpečení preventivních medicínských oborů. Provádí výzkumnou a expertizní činnost a její výsledky je schopen aplikovat do praxe.

Absolvent umí pracovat s odbornou literaturou, provádí rešeršní činnost, užívá výpočetní techniku pro získávání nových poznatků, má hluboké znalosti v oblasti analýzy, statistického zpracování dat a interpretace dosažených výsledků v oblasti teoretické i v oblasti praktické. Prokazuje schopnost samostatné vědecké práce a vedení řešitelského kolektivu v oboru hygiena a preventivní medicína. Získané výsledky je schopen publikovat na domácím i zahraničním fóru.

 

 

Informace.

 • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
 • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
 • prokázání odborných znalostí,
 • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

 

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

 • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
 • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
 • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.

Vstupní požadavky:

Absolvent lékařské fakulty, farmaceutické fakulty, fakulty veterinárního lékařství nebo přírodovědecké fakulty se zaměřením na biologii případně jiné fakulty s prokazatelným profesním zaměřením na obor preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví. Jsou požadovány znalosti v rozsahu pregraduální výuky na výše zmíněných fakultách. Dále jsou zjišťovány odborné znalosti s přihlédnutím k tématu budoucí disertační práce. Posuzovány jsou také výsledky dosavadního odborného působení (vědecké, publikační, přednáškové aktivity), je zjišťována motivace a konkretizace představ o studiu, předpoklady pro vědeckou práci, znalost anglického jazyka a znalost práce na PC.

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

 • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.