Vojenské vnitřní lékařství (Ph.D.)

Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta
0,0

Univerzita obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Typ studia

Doktorské

DOD

20.1.2024

Termín přihlášek

30.4.2024

Termín přijímaček

10.6.2024; 12.6.2024 (zdravotnický záchranář)

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Cíle studijního programu oboru vojenské vnitřní lékařství:

Vnitřní lékařství je rozsáhlý lékařský obor, který je složen z mnoha dílčích oborů. Jedním z nich je také vojenské (válečné) vnitřní lékařství, které je v rámci České republiky systematicky rozvíjeno jen na Univerzitě obrany (UO) v Brně, Fakultě vojenského zdravotnictví (FVZ) v Hradci Králové.

Jde o obor nástavbový, jehož vědní základ je budován na poznatcích mnoha jiných dílčích oborů a naplňuje specifické potřeby vojenské zdravotnické služby, civilní obrany i státní zdravotní služby. Řeší zejména problémy spojené se zdravotnickým zabezpečením hromadných ztrát nechirurgického profilu, tj. takových typů poškození zdraví, která by se mohla objevit v míru jako důsledek hromadných katastrof v průmyslu, dopravě apod. (např. při haváriích zařízení jaderné energetiky, chemického průmyslu, atd.) nebo v průběhu válečného konfliktu, zvláště při použití zbraní hromadného ničení.

Kromě toho se vojenské vnitřní lékařství speciálně zabývá diagnostikou a léčbou některých typů chorob (např. nemoc z ozáření, intoxikace, důsledky mnohočetných poranění, metabolických rozvratů a ohrožení základních vitálních funkcí organismu).

Z uvedeného vyplývá, že studium v uvažovaném oboru je z obsahového hlediska zaměřeno zejména na oblast kardiologie, hematologie, gastroenterologie a metabolických poruch – vše se zvýrazněním specifik hromadných katastrof, práce na etapách zdravotnického zabezpečení v léčebně odsunovém systému (Role 2 – Role 4) a při likvidaci teroristických akcí.

Do těchto oblastí se soustřeďují také klinické nebo experimentální studie, které budou studenti tohoto doktorského studijního programu (doktorandi) předkládat jako disertační práce.

Při zabezpečení studia počítá FVZ UO s úzkou součinností s Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy, klinickými pracovišti příslušné fakultní nemocnice a s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha. Ve speciálních oblastech se předpokládá i spolupráce s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy a dalšími odbornými katedrami FVZ UO, případně některými dalšímu pracovišti UO. Při řešení specificky vojenských témat bude probíhat spolupráce s velením vojenské zdravotnické služby. 

 

Cíle studijního programu tohoto oboru směřují ke splnění následujících základních úkolů:

Zabývat se na vědecké úrovni prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovou činností u té části vnitřních chorob, jejichž výskyt lze předpokládat především v podmínkách působnosti vojenské zdravotnické služby, civilní obrany, případně v podmínkách hromadných ztrát (např. při hromadných katastrofách v průmyslu, dopravě, po teroristických útocích, v zahraničních misích apod.).

Usilovat o integrační pojetí jednotlivých podoborů vnitřního lékařství z hlediska potřeb vojenské zdravotnické služby a vojenského zdravotnictví.

Aplikovat tvůrčím způsobem získané poznatky do vojensko-odborné přípravy pregraduální a postgraduální, do odborných směrnic a pokynů řídících orgánů vojenské zdravotnické služby.

Profil absolventa

Studentem doktorského studijního programu (DSP) Vojenské vnitřní lékařství je lékař se získanou specializací v oborech vnitřního lékařství, či lékař zařazený do specializačního vzdělávání v některém z interních lékařských oborů.

Absolvent DSP Vojenské vnitřní lékařství je vysoce kvalifikovaný odborník, který je všestranně připraven pro další práci na akademicko-výzkumném pracovišti s biomedicínským zaměřením. Disponuje detailním přehledem o vojenském vnitřním lékařství a interních lékařských oborech prioritních pro vojenské zdravotnictví – vnitřní lékařství (všeobecná interna), kardiologie, gastroenterologie, hematologie, metabolismus, klinická výživa a další. Tyto znalosti aplikuje při vědecké práci v preklinickém (experimentálním) a klinickém výzkumu a při interdisciplinární spolupráci. Zvládá metody výzkumu nezbytné pro řešení tématu disertační práce tak, aby mohl přinášet své vlastní originální výsledky. Dokáže samostatně kriticky vyhodnocovat nové poznatky v souladu s principy medicíny založené na důkazech, navrhnout vědecký experiment k řešení vědeckých otázek biomedicínské povahy, připravit žádost o grantovou podporu výzkumu, řídit malý tým, interpretovat, diskutovat a prezentovat výsledky vědecké práce. Zná diagnostiku, léčbu a ošetřovací postupy u interních chorob a některých typů postižení z oblasti vojenského vnitřního lékařství. Dále je schopen řešit preventivní opatření a posudkovou činnost u těchto vnitřních chorob. Prokazuje inovační schopnost, akademickou a odbornou integritu v rámci své specializace. Podílí se na rozvoji své specializace.

Absolvent DSP Vojenské vnitřní lékařství je schopen se uplatnit v celé šíři řešení nechirurgických onemocnění a zdravotnických ztrát – jak při jejich praktickém řešení (oblast léčebně preventivní), tak ve výuce (oblast pedagogicko-výchovná) a v další výzkumné práci (oblast vědecko-výzkumná).

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínkou k přijetí ke studiu je:

  • úspěšné absolvování magisterského studijního programu nebo magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský,
  • prokázání úrovně zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – přezkoušení z dovedností psaní, poslech a čtení,
  • prokázání odborných znalostí,
  • absolvování pohovoru před přijímací komisí, který bude zčásti veden v anglickém jazyce.

 

Při výběru z řad uchazečů o studium bude rozhodnuto na základě:

  • pohovoru uchazeče před přijímací komisí,
  • záměru tématu disertační práce, který uchazeč představí v rámci pohovoru,
  • výsledků dosažených v přijímacím testu z anglického jazyka a z odborných znalostí.

Kontakt.

O městě Brno

Brno ŽIJE! V Brně je 34 fakult čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. Brno patří mezi nejlepší studentská města ve světě. Lepší místo než Brno jste si pro svoje studium vybrat nemohli.

V Brně najdete nespočet dobrých restaurací, kaváren, bister, cukráren a vináren. Rozhodně byste si neměli nechat ujít Bistro GÔ na Běhounské, to je ten nejautentičtější vietnamský street food široko daleko. Dále Bar, který neexistuje, Super Panda Circus, JustWine a Sorry - pečeme jinak.

Večerní a noční Brno má také své kouzlo. Můžete vyrazit na prohlídku města anebo strávit čas v hudebních klubech (Fléda, Melodka, Kabinet Múz, ArtBar Druhý Pád, atd.). Rozhodně neuděláte chybu, když zajdete na Jakubské náměstí, kde to, především v době od jara do podzimu, žije naplno. Najdete tam Divadlo Bolka Polívky, slavný Výčep na stojáka nebo vyhlášené veganské občerstvení Forky’s.

Romantický výhled na noční město si užijete třeba z Denisových sadů, ze Špilberku nebo Kraví hory.

  • Hodnocení.

10 / 10
11.01.2023

.

10 / 10
11.01.2023

.