0,0

Technická univerzita v Liberci
Hálkova 6 461 17 Liberec

Typ studia

Doktorské

DOD

26. 1. 2022

Termín přihlášek

21. 7. 2022

Termín přijímaček

1. - 2. 6. 2022 první kolo, 9. 8. 2022 druhé kolo

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Studijní program „Technická kybernetika" připravuje individuálně vědecké pracovníky v jedné z následujících oblastí:

 • Mechatronika: Mechatronické systémy v robotice a v automatizaci, průmyslová a servisní robotika v průmyslu, medicíně a ošetřovatelství, výkonová elektronika a pohony, elektrické obvody a elektromechanické systémy, průmyslové měřící a diagnostické systémy a průmysl 4.0.
 • Řízení: Robotika, inteligentní řídící systémy a algoritmy, adaptivní řízení, prediktivní řízení, senzorika a měřící systémy, řízení spolehlivosti a analýza rizik, fuzzy logika, nelineární dynamické systémy v automatizačních aplikacích a optimální a suboptimální metody řízení technologických procesů.
 • Signály, inteligentní systémy a elektronika: Moderní metody zpracování signálů a obrazu, počítačové rozpoznávání řeči, umělá inteligence a strojové učení, elektronické systémy, jejich návrh, testování a diagnostika, embedded systémy a specializovaná elektronika pro zpracování signálů diagnostika.
 • Informační technologie: Moderní trendy v počítačových sítích a zabezpečení, kybernetická bezpečnost, internet věcí, aplikace data-miningu a umělé inteligence pro analýzu internetového obsahu, cloudové technologie, sémantické weby, pokročilé a nové programovací techniky. 

Absolvent doktorského studijního programu Technická kybernetika v rámci svého studia získá takové znalosti z příslušného přírodovědného teoretického základu (matematika a fyzika), které mu umožní na vysoké vědecké úrovni řešit problematiku v dalších inženýrských disciplínách, studovaných v rámci specializovaných odborných předmětů a tématu disertační práce. Má praktické zkušenosti s prováděním vědeckých experimentů a analýzou výsledků. Je schopen samostatné vědecko-výzkumné práce v oblasti své specializace, v tomto oboru má hluboké teoretické znalosti a je schopen inženýrské a vědecké výsledky prezentovat na mezinárodní úrovni. Absolvent je také schopen zapojit se do inženýrské, vývojové a výzkumné práce průmyslových nebo vědecko-výzkumných pracovišť.

Absolventi se uplatní především jako vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, výzkumných a vývojových organizacích a ve školství jako vysokoškolští učitelé či vedoucí výzkumných projektů. Je kladen důraz na soulad výzkumné specializace s porozuměním širších, a často mezioborových souvislostí. Studium rozvíjí uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Studenty pro doktorská studia získává fakulta jednak mezi absolventy vlastního magisterského studia a jednak mezi studenty jiných českých i zahraničních institucí.

Informace.

 • Co je potřeba k přijetí?.

Přijímání ke studiu ve studijním programu upravují § 48 až 50 a čl. 4 Statutu TUL. Přijetí do doktorského studijního programu je podmíněno řádným ukončením studia v magisterském studijním programu podle zákona o vysokých školách č. 111/1998. (Absolventi vysokých škol mimo Českou republiku musí požádat o uznání jejich předchozího vzdělání v ČR. Přijatí uchazeči musí předložit osvědčení o uznání - nostrifikační doložku - nejpozději při zápisu do studia.) Uchazeči o doktorské studium budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, které se koná zpravidla v únoru a červnu (může se konat i v jiný, děkanem stanovený, termín).

Nedílnou součásti přihlášky jsou následující dokumenty (vytištěné a podepsané originály/scany):

 • doklady o dosaženém magisterském vzdělání (ověřená kopie diplomu, kopie dodatku k diplomu, ev. dalších certifikátů),
 • strukturovaný životopis (včetně adresy a kontaktních údajů), s uvedením publikací uchazeče
 • seznam odborných publikací ev. odborných vědecko-výzkumných aktivit nebo stáží,
 • motivační dopis (v rozsahu cca jedné stránky)
 • po domluvě s budoucím školitelem je nutné vyplnit údaje do přihlášky - téma, pracoviště a jméno školitele,
 • potvrzení o uhrazení administrativního poplatku (600 Kč pro všechny studijní obory v českém jazyce) na účet TUL
 • uchazeči o studium ze zahraničí jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání a jejich nostrifikaci, doložení nostrifikace lze odložit do datumu nástupu do studia,
 • kopie zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce; toto potvrzení není vyžadováno pokud anglický jazyk je oficiálním jazykem země původu uchazeče nebo předchozí vzdělání absolvoval ve studijním programu akreditovaném v anglickém jazyce,
 • kopie zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce.

Přijímací pohovor:

Přijímací komise (jmenovaná děkanem ad-hoc, nebo trvale) spolu s potenciálním školitelem posoudí listinné podklady (viz výše) a stanoví, zda je nutné vyzvat uchazeče k ústnímu pohovoru. Od ústního pohovoru může být v odůvodněných případech upuštěno.

V rámci ústního pohovoru přijímací komise posuzuje kompetence uchazeče pro vybraný studijní program. Ústní pohovor trvá 15 - 30 minut a v jeho rámci musí uchazeč prokázat zejména svou motivaci. Dále mohou být posuzovány znalosti z oblastí souvisejících s plánovaným zaměřením studia. Současně je posuzována komunikační schopnost v angličtině (pro studijní programy v českém a anglickém jazyce) a češtině (pro zahraniční uchazeče, kteří žádají o studijní programy realizované v českém jazyce).

Pohovor může být podle uvážení přijímací komise veden také prostřednictvím videokonference, zejména v případě zahraničních uchazečů.

Doporučení přijímací komise je předáno děkanovi, který rozhodne o přijetí / nepřijetí uchazeče.

Nástup:

Uchazeč obdrží písemné rozhodnutí o přijetí, včetně data zápisu do studia v případě přijetí. Nástup doktorandů do studia se uskuteční podle dohody se školitelem, a v případě zahraničních studentů je nutno do data zápisu do studia předložit doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikace).

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

 • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super