0,0

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Kováčska 26 P.O.BOX A-45 040 75 Košice Slovenská republika

O fakultě.

Právnická fakulta UPJŠ v Košicích patří mezi přední vzdělávací a výzkumné vysokoškolské pracoviště na Slovensku. Je stabilizovanou vzdělávací a výzkumnou institucí, s vlastním strukturálním členěním, slušným personálním obsazením a zaměřením na výchovu absolventů schopných úspěšně se uplatnit v právní praxi.

Úsilí fakulty je nasměrováno na vzdělávání absolventů, kteří během celého studia získávají ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívnoprávnych disciplín práva veřejného a soukromého. Jsou způsobilí aplikovat získané teoretické poznatky v praxi a dokáží se orientovat v právním řádu České republiky, ale i v judikatuře soudů. Zaměřujeme se i na umožnění studentům získat základní praktické zkušenosti již během studia, a to především prostřednictvím právních klinik.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Záznam z online Dne otevřených dveří najdeš tady.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Košice

Mesto Košice, druhé najväčšie mesto na Slovensku, centrum východoslovenského regiónu, má bohatú a slávnu históriu. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1230. Erb mesta ktorý v roku 1369 Košiciam udelil Ľudovít Veľký, bol prvým mestským znakom v Európe, ktorý bol doložený kráľovskou listinou.

Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou, medzi ktoré patria Štátne divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Mesto má pestrú národnostnú skladbu, najväčšiu menšinu na území mesta tvorí maďarská menšina (takmer 3 % podľa kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu SR) a rómska menšina s podielom takmer 2 %.

Mesto hrá rolu v dopravnom prepojení východ – západ, kde tvorí spojnicu medzi západnou a strednou Európou na jednej strane a Ukrajinou a Ruskom na druhej strane prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate. Košické medzinárodné letisko sprostredkúva letecké spojenie so západnou a stredovýchodnou Európou pre spádovú oblasť východného Slovenska. V meste je zastúpený hutnícky a strojársky priemysel, umiestnená je tu skupina firiem informačných a telekomunikačných technológií, ktorá je združená v klastri Košice IT Valley.

Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými pamiatkami gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku (85,4 ha). Jej najvýznamnejšou dominantou je rozlohou najväčšia sakrálna stavba na Slovensku – gotická katedrála Dóm svätej Alžbety. Hlavná ulica, lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami, je promenádnym korzom mesta.

Dnes sú Košice atraktívnym centrom cestovného ruchu s dobrým cestným, železničným a leteckým spojením. Sídli tu množstvo bánk, ústavov, úradov a inštitúcii celoslovenského významu. Napríklad Ústavný súd Slovenskej republiky. Košice sú významné vysokoškolské centrum. Sídli tu Univerzita P. J. Štefánika, Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva, Ekonomická univerzita a Vysoká vojenská škola letecká. Historické jadro Košíc je od roku 1983 mestskou pamiatkovou rezerváciou.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.