Filozofická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
0,0

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice

Programy.

O fakultě.

Dějiny vzniku filozofické fakulty ve městě Košice sahají do poloviny 17. století. 12. února 1657 vydal jágerský biskup Benedikt Kišdy ve svém sídle v Jasově zakládací listinu Universitas Cassoviensis.Vzniku Filozofické fakulty na UPJŠ v Košicích předcházelo zřízení Ústavu filologických a sociálních věd UPJŠ jako výzkumného a pedagogického pracoviště s celouniverzitnou působností. Stalo se tak 1. června 2005 rozhodnutím rektora UPJŠ č. 13/2005. Vedením nového ústavu byl pověřen doc. PhDr. František Šimon, CSc. K 1. září 2006 bylo akreditovaných 38 studijních programů.

Poslání naší fakulty v oblasti vzdělávání, vědeckovýzkumné činnosti, zahraničních vztahů, naše úkoly
v oblasti rozvoje personální a materiálně technické infrastruktury. Fakulta postupuje díky intenzivní mezinárodní spolupráci v úspěšném rozšiřování studijních programů s dvojitými diplomy, realizuje magisterské studium
psychologie v anglickém jazyce, roste počet smluv, které umožňují studium v ​​zahraničí prostřednictvím
programu ERASMUS +. Přibývají smlouvy uzavřené mezi fakultou a pracovišti, které umožňujÍ našim studentům absolvování odborné praxe.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Záznam z online Dne otevřených dveří najdeš tady.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Košice

Mesto Košice, druhé najväčšie mesto na Slovensku, centrum východoslovenského regiónu, má bohatú a slávnu históriu. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1230. Erb mesta ktorý v roku 1369 Košiciam udelil Ľudovít Veľký, bol prvým mestským znakom v Európe, ktorý bol doložený kráľovskou listinou.

Mesto je strediskom významných kultúrnych inštitúcií s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou, medzi ktoré patria Štátne divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. Mesto má pestrú národnostnú skladbu, najväčšiu menšinu na území mesta tvorí maďarská menšina (takmer 3 % podľa kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu SR) a rómska menšina s podielom takmer 2 %.

Mesto hrá rolu v dopravnom prepojení východ – západ, kde tvorí spojnicu medzi západnou a strednou Európou na jednej strane a Ukrajinou a Ruskom na druhej strane prostredníctvom širokorozchodnej železničnej trate. Košické medzinárodné letisko sprostredkúva letecké spojenie so západnou a stredovýchodnou Európou pre spádovú oblasť východného Slovenska. V meste je zastúpený hutnícky a strojársky priemysel, umiestnená je tu skupina firiem informačných a telekomunikačných technológií, ktorá je združená v klastri Košice IT Valley.

Odrazom bohatej histórie mesta je jeho centrum s početnými pamiatkami gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujúcej architektúry, ktoré tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku (85,4 ha). Jej najvýznamnejšou dominantou je rozlohou najväčšia sakrálna stavba na Slovensku – gotická katedrála Dóm svätej Alžbety. Hlavná ulica, lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami, je promenádnym korzom mesta.

Dnes sú Košice atraktívnym centrom cestovného ruchu s dobrým cestným, železničným a leteckým spojením. Sídli tu množstvo bánk, ústavov, úradov a inštitúcii celoslovenského významu. Napríklad Ústavný súd Slovenskej republiky. Košice sú významné vysokoškolské centrum. Sídli tu Univerzita P. J. Štefánika, Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva, Ekonomická univerzita a Vysoká vojenská škola letecká. Historické jadro Košíc je od roku 1983 mestskou pamiatkovou rezerváciou.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.