0,0

Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
Študentská 2 911 50 Trenčín Slovenská republika

Typ studia

Bakalářské

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu Servis a opravy automobilov dokáže riešiť problémy súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti automobilov u používateľa komplexnou starostlivosťou od zavedenia do prevádzky až po jej ukončenie. Absolvent má základné teoretické vedomosti a poznatky všeobecného základu z mechaniky, častí a mechanizmov strojov, konštrukcie mobilnej techniky, konštrukčných materiálov a prevádzkových hmôt, technológií výroby, renovácií a opráv, teórie spoľahlivosti, technickej diagnostiky, riadenia technických a organizačných procesov. Zárove§ získa prakticky orientované vedomosti z konštrukcie automobilov, technickej prevádzky, technológie a riadenia údržby, inšpekčnej činnosti, renovácií, opráv a logistiky. Dokáže hodnotiť procesy servisu a opráv automobilov, navrhovať technické a organizačné zmeny, určovať technológiu a rozsah bežnej údržby, renovácií a opráv, využívať meraciu a výpočtovú techniku, aplikovať diagnostiku, objektívne hodnotiť technický stav, využívať informačné systémy údržby. Vie systémovo analyzovať, efektívne organizovať a riadiť činnosti servisných a opravárenských služieb.

Informace.

Kontakt.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.