0,0

Univerzita Cyrila a Metoděje v Trnavě
Nám. J. Herdu 2 917 01 Trnava

Typ studia

Bakalářské

DOD

Únor 2023

Termín přihlášek

31. 3. 2023 (Bc.)

Termín přijímaček

Během června

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Absolvent odboru mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe vzťahy s médiami na 1. stupni bakalárskeho štúdia je vybavený základnou sumou teoretických vedomostí, zručností a skúseností potrebných pre prax na pozíciách na komunikačnom oddelení firiem z rôznych sektorov, štátnych inštitúcií, neziskových organizácií, ako aj v rámci komunikačných agentúr pre klientov zo širokého spektra oblastí. Ovláda všetky techniky práce s médiami, má dostatočné znalosti o mediálnom trhu a jeho špecifikách a dokáže v spolupráci s ostatnými členmi tímu pracovať na komunikačných projektoch. Vyvíja úsilie pri budovaní pozitívneho imidžu a dobrej reputácie malej alebo stredne veľkej inštitúcie. Profilácia absolventa študijného programu vzťahy s médiami prihliada na skutočnosť, že tvorba mediálnych komunikátov musí byť podriadená kritériám profesionality. Zároveň rešpektuje, že ide o študijný program, v rámci ktorého je dôležité vedieť implementovať v praxi jednotlivé aktivity, preto veľký dôraz sa počas štúdia kladie na praktickú časť výučby, aby absolvent išiel do praxe pripravený a vedel sa hneď zapojiť do pracovného procesu. Absolvent získa prehľad o najnovších poznatkoch, hypotézach, konceptoch, problémoch a nevyriešených otázkach v odbore mediálnych a komunikačných štúdií s osobitným zameraním na media relations. Na základe teoretických vedomostí dokáže formulovať problém a pomocou praktických zručností vie nájsť vhodné riešenia, ktoré sú aplikovateľné pre rôzne spoločnosti, vykonávať realizáciu rôznorodých mediálnych komunikačných stratégií (napríklad plánovaná i operatívna realizácia komunikačných procesov v rôznych situáciách, plánovať a realizovať rôzne druhy kampaní smerom k médiám, tlačové konferencie, brífingy, komunikáciu pri neformálnych stretnutiach s novinármi, monitoring a analýzu mediálnych výstupov vrátane jednotlivých techník vzťahov s médiami v onlinovom prostredí a pod.). Keďže komunikácia sa v súčasnosti presúva predovšetkým do onlinového prostredia, je pripravený aj na všetky výzvy a zmeny v tomto smere.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

E-přihláška ZDE

Bakalárske štúdium

V jednom akademickom roku si môžete podať len jednu prihlášku. Prijímačky pozostávajú z dvoch testov. Prvý test je zameraný na všeobecný prehľad a znalosť mediálnej problematiky. Druhý je z cudzieho jazyka. Uchádzači o program teória digitálnych hier absolvujú aj ústny pohovor. Prijímačky nemusíte absolvovať, ak ste počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer do 1,50 alebo ak sa hlásite na externé štúdium. Spôsob hodnotenia uchádzačov detailne popisujeme v sekcii Support.

Očakávame znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka. Ak sa chcete lepšie pripraviť na prijímačky, môžete si kúpiť publikáciu Príručka pre uchádzača.

Magisterské štúdium

Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia FMK UCM v Trnave v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v dennej a externej forme štúdia, ktorí sa budú hlásiť na neidentický študijný program, než absolvovali v bakalárskom stupni štúdia na FMK UCM v Trnave, budú vykonávať prijímaciu skúšku. Výnimka sa vzťahuje na absolventov bakalárskeho študijného programu vzťahy s médiami, ktorí budú od prijímacej skúšky oslobodení. 

Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať príjmačky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore masmediálne štúdiá.

Doktorandské štúdium

O prijatie môže požiadať každý absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore mediálne a komunikačné štúdiá alebo inom príbuznom odbore. Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce.

 

Více o podmínkách přijetí v rámci veškerých stupňů studia ZDE.

 

Kontakt.

O městě Trnava

Trnava - jedno z najvýznamnejších miest Slovenska, leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m, vo vzdialenosti 45 km od hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy.

Na križovatke starých obchodných ciest využívaných od praveku, pri riečke Trnávka, bola založená kupecká osada Trnava. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1211. Je to listina ostrihomského arcibiskupa Jána o donácii príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule.

Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel.

V 13. storočí si mesto vybudovalo mimoriadne rozsiahle opevnenie na ploche takmer 60 hektárov. Konštrukciu opevnenia tvorili tehlové veže pospájané drevozemnými valmi, ktoré boli neskôr nahradené murovanou hradbou.

Výsadné postavenie mesta upevňovali ďalší uhorskí králi. O dôležitom postavení mesta svedčí aj skutočnosť, že Trnava bola miestom stretnutí kráľov.

Význam Trnavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa sem pred blížiacim tureckým nebezpečenstvom, v roku 1543, presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. Bratislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra krajiny.

Sedemnáste storočie sa pokladá na Slovensku za jedno z najhorších období slovenských dejín. Charakterizujú ho stavovské povstania uhorskej šľachty proti viedenskému dvoru, ktoré sa dotýkajú aj života Trnavy. Je paradoxom, že práve v storočí vojen a požiarov sa stáva Trnava univerzitným sídlom. V roku 1635 založil Peter Pazmáň Trnavskú univerzitu, najskôr len s filozofickou a teologickou fakultou. Právnická fakulta bola otvorená v roku 1667 a lekárska až v roku 1769. V 17. storočí boli postavené stavby, ktoré sú dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Staré budovy dominikánskeho kláštora boli prestavané pre potreby univerzity, vystavili nové konvikty.

Do 18. storočia vstupovala Trnava ako univerzitné mesto známe v celej Európe. V roku 1777, keď na pokyn Márie Terézie presťahovali univerzitu do Budína, túto stratu cítila nielen Trnava, ale celé Slovensko.

V roku 1792 Anton Bernolák vytvoril v Trnave hlavný stánok Slovenského učeného tovarišstva.

Budovu divadla si trnavskí mešťania postavili v roku 1831. V júni 1846 bol daný do prevádzky prvý úsek konskej železnice v Uhorsku, trať z Bratislavy do Trnavy. V roku 1870 začal v Trnave pôsobiť Spolok svätého Vojtecha, ktorý v období zákazu činnosti Matici slovenskej, pomáhal udržiavať národné povedomie.

Bohatá história mesta zanechala výrazné stopy - množstvo architektonických pamiatok. Prechádzka historickým centrom, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytuje možnosť zoznámiť sa s pozoruhodným architektonickým súborom, ktorý sa tu formoval niekoľko storočí. Takmer pravidelný pôdorys centra mesta je vymedzený mestským opevnením. Návštevníci si môžu prezrieť mestskú vežu, radnicu, barokový komplex budov Trnavskej univerzity a najmä známe trnavské kostoly, vďaka ktorým dostala Trnava prívlastok Malý Rím.

Od roku 1996 je Trnava krajským mestom, v ktorom žije takmer 70 000 obyvateľov. Pulzuje tu bohatý spoločenský, kultúrny a športový život. V Trnave sa koná veľa podujatí, ktoré svojím významom presahujú hranice mesta.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.