Hudební a taneční fakulta akademie múzických umění v Praze

Akademie múzických umění v Praze
0,0

Akademie múzických umění v Praze
Hudební a taneční fakulta AMUMalostránské náměstí 13118 00 Praha 1

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Nejdříve je nutné si podat elektronickou přihlášku ke studiu na adrese https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ Předpokladem k přijetí je výrazný kompoziční talent, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelské techniky, hluboká znalost hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři, všeobecný kulturní přehled. Mezi další požadavky na přijetí patří úspěšné splnění praktické zkoušky, která se skládá z několika dílčích částí: 1) Předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu 2) Schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby 3) Písemná zkouška: prověření praktické dovednosti a pohotovosti z harmonie (harmonizace dané melodie) a z kontrapunktu (napsání expozice barokní fugy). Oboje bez použití klavíru. 4) Hra na klavír: 3 etudy podle vlastní volby ze sbírky C. Czerného: Škola zběhlosti, op.299, ev. Škola zručnosti op. 740, popř. J.B. Cramer - výběr ze 60 etud, F. Chopin op. 10, op. 25 nebo jiná etuda podle výběru a schopností uchazeče (např. Slavický, Liszt, Smetana, Skrjabin, Ligeti a další.). Dále dvě přednesové skladby, z nichž jedna je věta z klasické sonáty. Nepožaduje se hra zpaměti. Zkouška z klavírní praxe je součástí talentové zkoušky z hlavního oboru, má zjišťovací charakter. Požadavky při přijímacích zkouškách z teoretických předmětů: Z dějin hudby se vyžaduje všeobecná znalost vývoje hudby a spolehlivá informovanost o význačných skladatelích a hudebních slozích, podložená konkrétní znalostí stěžejních děl. Z nauky o harmonii se vyžaduje znalost principů klasicko - romantické harmonie a schopnost orientovat se při praktické analýze základních harmonických jevů hudby 18. a 19. století. Z harmonických principů hudby 20.století je žádána základní orientace v jevech rozšířené tonality a hudby modální. Zkouška probíhá formou praktické analýzy zadaného hudebního úryvku. Uchazeči, kteří neabsolvovali konzervatoř (popř. GJN – hudební zaměření), skládají mimo to ústní zkoušku z nauky o kontrapunktu, z nauky o hudebních formách, z nauky o hudebních nástrojích a z intonace. Tyto zkoušky skládají rovněž uchazeči, kteří sice uvedené školy absolvovali, mají však z příslušných předmětů známku horší než druhého stupně. Z nauky o kontrapunktu se vyžaduje znalost základních pojmů - imitace, kánon, fuga, dvojitý kontrapunkt atd. Z nauky o hudebních formách - základní informace o jednotlivých hudebních formách a žánrech. Z nauky o hudebních nástrojích - znalost nástrojů symfonického orchestru, včetně jejich rozsahů a způsobu notace, ladění, tvoření tónu a způsobu hry. Z intonace - sluchová orientace v tónovém systému, schopnost rozeznat intervaly a běžné akordy. Uchazeči složí z harmonie a z kontrapunktu též písemnou zkoušku (viz podmínky praktických zkoušek). Detailní informace o zkoušce z teoretických předmětů a dějin hudby (včetně příkladů zkušebních otázek a doporučené literatury) obsahuje příslušná příloha Katedry teorie a dějin hudby „Přijímací zkoušky z hudebně teoretických předmětů a dějin hudby – modelové otázky“ – viz www.hamu.cz profesní životopis portrétová fotografie doklad o dosaženém vzdělání úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu. Uchazečům, kteří budou maturovat v r. 2015, potvrdí přihlášku střední škola. Přihlášku lze podat nejdříve v maturitním ročníku, maturitní vysvědčení pak přijatý uchazeč předloží při zápisu ke studiu na HAMU. doklad o úhradě správního poplatku

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.